Misija

Institucija ombudsmana treba osigurati opću pravnu pomoć u smislu sprječavanja
narušavanja kolektivnih prava potrošača, te će djelovati u smislu zaštite interesa
potrošača, općenito, a ne rješavati njihove pojedinačne sporove, što je zadatak i
nadležnost drugih zakonima određenim i formiranih agencija, uprava, institucija i
inspektorata.
Davanje pravnih savjeta i sugestija potrošačima je nadležnost i zadatak lokalnih centara za
savjetovanje potrošača (udruženja potrošača), koji su uspostavljeni i djeluju na cijelom
prostoru Bosne i Hercegovine.

Institucijom ombudsmana upravlja Ombudsman za zaštitu potrošača (u daljem tekstu:
Ombudsman) i ovlašten je da izdaje instrukcije za prestanak provođenja aktivnosti koje su
u suprotnosti sa potrošačkom legislativom, pokreće postupak pred nadležnim sudom u
slučajevima naknade štete nanesene kolektivnom interesu potrošača, u skladu sa
odredbama Zakona o zaštiti potrošača u BiH (u daljem tekstu: Zakon).
Institucija ombudsmana ima zadatak zaštititi i ojačati položaj potrošača u društvu. Pod
terminom položaj potrošača podrazumijeva se potrošač u različitim ulogama kao širok
koncept, te stav ili interes potrošača.

Zaštita potrošača ostvaruje se kroz nadziranje, komunikaciju i preventivne radnje da bi se
osigurala njegova osnovna prava na tržištu, te da bi se promovirala jednakost među
potrošačima i u odnosu na poslovanje.
Ojačavanje znači podnošenje promjena koje utiču na položaj potrošača, te identificiranje
rizika, privlačenje pažnje na stavove potrošača u društvenom donošenju odluka u Bosni i
Hercegovini i međunarodno, te promoviranje vlastitih mogućnosti djelovanja potrošača.
Institucija ombudsmana nastoji osigurati postojanje tržišne utakmice u kojoj "pobjeđuju"
oni najuspješniji i najučinkovitiji, a to se očituje kroz veću ponudu, bolju kvalitetu i nižu
cijenu njihovih proizvoda odnosno usluga. Na taj način profitiraju potrošači koji dobivaju
mogućnost izbora između većeg spektra ponuđenih proizvoda i usluga od većeg broja
ponuditelja, po cijenama i kvaliteti koja zadovoljava njihove potrebe.
Politika zaštite ekonomskog interesa potrošača iziskuje od Institucije ombudsmana da je
kontinuirano usmjerena prema stvaranju uvjeta za smanjenje prepreka razvoju privrede i
daljnjoj liberalizaciji tržišta koja su tradicionalno bila zatvorena za konkurenciju
(telekomunikacije, energetika, komunalije, promet i dr.).
Institucija je opredijeljena za učinkovito provođenje zaštite prava potrošača koja im pripadaju na osnovu važećeg propisa, te stvaranju društva po mjeri potrošača.