Preporuke u konzultiranju predstavnika potrošača u postupku određivanja novih tarifa za usluge prijenosa električne energije

I. Pravni osnov:
Pravni osnov za  donošenje  Smjernica i preporuka u sektoru potrošačkih kredita   je utvrđen u članu 101. st.1. t.(e), (f) i ( g)  Zakona o zaštiti potrošača u BiH (''Službeni glasnik  BiH'' br.25/06), čija odredba glasi: ''Obveze  Ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH su da izdaje smjernice ili preporuke o posebnim standardima, uvjetima ili aktivnostima koje se primjenjuju u posebnim sektorima poslovanja ili koje primjenjuje specifični ekonomski operateri;  preporučuje upotrebu određenih uvjeta ugovora u ugovorima koji se koriste u posebnim sektorima poslovanja;  pregovora s predstavnicima određenih trgovinskih udruženja o modelima ugovora koji se primjenjuju u specifičnim sektorima poslovanja''.
Pored domaćih propisa, pravni osnov je dat i u Direktivama Evropskog parlamenta i Komisije Evropske unije   broj: 98/27/EC ,93/13/EEC, 2005/29/EC i 87/102/EEZ.

II. Razlozi za donošenje:
Razlozi za donošenje  Smjernica i preporuka u sektoru potrošačkih kredita  Ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH su mnogobrojne žalbe potrošača na banke i saznanja iz javnih sredstava informisanja  za podizanje kamata na potrošačke kredite.  Postupak je pokrenut  po službenoj dužnosti   na osnovu   Zakonske obaveze Ombudsmena za zaštitu potrošača  u  BiH,  da štiti kolektivni interes potrošača i  rješava probleme čije je rješavanje od najvećeg značaja za potrošače. Postupanje banaka suprotno odredbama čl. 54. Zakona je prekršaj kažnjiv novčanom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.500 KM.  

III. Objašnjenje pojedinih odredbi:
Smjernice i preporuke u sektoru potrošačkih kredita imaju svoju  osnovanost u sljedećim članovima Zakona o zaštiti potrošača  u BiH:
-    Odredba Smjernice 1. temelji se na čl.3. t.e) Zakona,  kojim je propisano jedno od osnovnih prava potrošača ''pravo na izbor'';
-    Odredbe Smjernica 2. i 3. temelje se na čl.54. st.(1) i (2) i čl. 58. st.(2)  Zakona,  kojim se propisuje sadržaj prethodne informacije za potrošača o svim ugovornim odredbama o kreditu i usporedivosti  i standardizaciji  podataka o uvjetima kreditiranja;
-    Odredbe Smjernica 4. i 5. temelje se na  čl.56. st.(1) i (2)  Zakona, kojim se propisuje izračun realne godišnje kamatne stope na kredite i uvjeti za promjene godišnje kamatne stope;
-    Odredba Smjernice 6. temelji se na čl. 54. st.(2) Zakona, kojim je propisano da potrošač mora biti upoznat u pisanoj formi sa svim ugovornim odredbama;
-    Odredba Smjernice 7. temelji se na čl. 59. st. (1)  Zakona, kojim je propisano pravo potrošača na raskid ugovora ako isti nije u pisanoj formi ili nema sve propisane elemente;
-    Odredba Smjernice 8. temelji se na čl. 94. st.(1) Zakona, kojim je propisano da ugovorna strana prema potrošaču ne smije  zahtijevati nepravedne i štetne odredbe;
-    Odredba Smjernice 9. temelji se na čl.96. st.1. t.d) Zakona, kojim je propisano da nije punovažna odredba koju ugovorna strana može mijenjati uzimajući u obzir svoj interes;
-    Odredba Smjernice 10.  temelji  se na čl.96. st.1.t.f) Zakona, kojim je propisano da su ništavne odredbe ugovora o izjavi potrošača da je upoznat sa uvjetima kredita;
-    Odredba Smjernice 11. temelji se na čl.65. st.(1) i (2) Zakona, kojima je propisano da potrošač ima pravo na prijevremenu otplatu kredita u kom se slučaju ukupni troškovi kredita smanjuju,
-    Odredba Smjernice 12. temelji se na čl.62. st.(2) Zakona, kojom je propisana zabrana upotreba mjenice i čeka prilikom zaključenja ugovora o potrošačkom kreditu;
-    Odredba Smjernice 13. temelji se na čl.93.st.(3) Zakona, kojom je propisano da se kod  tumačenja pojedinih odredbi ugovora uzima značenje povoljnije za potrošača;
-    Odredba smjernice 15. temelji se na čl.58. st.(2) i (3) Zakona, kojim je propisano  da kreditor mora u pisanoj formi obavijestiti  potrošača  o promjeni kamatnih stopa i uvjetima za promjenu;
-    Odredba Smjernice 16. temelji se na čl.129. Zakona (Prijelazne i završne odredbe)   

IV. Potrebna finansijska sredstva
Za provođenje  Smjernica i preporuka u sektoru potrošačkih kredita, izdatih od strane Ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH, nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu.