Preporuke u konzultiranju predstavnika potrošača u postupku određivanja novih tarifa za usluge prijenosa električne energije

Temeljem odredbi članka 101. stavak (1) točka e.) Zakona o zaštiti potrošača u BiH („Sl. glasnik BiH“ br.25/06) Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, donosi s lj e d e ć e

                                                               P R E P O R U K E

o konsultiranju predstavnika potrošača u postupku određivanja novih tarifa za usluge prijenosa električne energije

1.) Obvezuje se Elektroprenos BiH a.d. Banja luka da po hitnom postupku razmotri opravdanost zahtjeva upućenog Državnoj regulatornoj agenciji za određivanje novih tarifa za usluge prijenosa električne energije, posebno u dijelu koji bi imao za rezultat povećanje cijene električne energije za potrošače iz kategorije kućanstva;

2.) Obvezuje se Državna regulatorna agencija za električnu energiju ( u daljem tekstu: DERK) da prethodno upozna predstavnike potrošača sa prijedlogom zahtjeva Elektroprenosa za određivanje novih tarifa za usluge prijenosa električne energije, pribavi mišljenje i stav potrošača i isto uzme u razmatranje u postupku donošenja odluke;
3.) Obvezuje se DERK da u postupku razmatranja navedenog zahtjeva i donošenja odluke, osigura efikasno konsultiranje i predstavljanje potrošača.

                                                                O b r a z l o ž e nj e

I. Pravni temelj Pravni temelj za donošenje navedenih Preporuka utvrđen je odredbama članka 101. stavak (1) točka e.) Zakona o zaštiti potrošača u BiH, kojim je propisana obveza Ombudsmana da izdaje preporuke i smjernice o posebnim standardnim uvjetima ili aktivnostima koje se primjenjuju u posebnim sektorima poslovanja.

II. Razlozi za donošenje Da se osigura kriterijum efikasnog konsultiranja i predstavljanje potrošača u donošenju odluka. Postupak je pokrenut po službenoj dužnosti na osnovu zakonske obveze Ombudsmana da štiti kolektivne interese potrošača, dajući pri tom prioritet pitanjima čije je rješavanje od najvećeg interesa za potrošače.

III. Dane Preporuke temelje se na relevantnim zakonskim propisima:

I. Zakon o zaštiti potrošača u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 25/06) i to kako slijedi: (1) Odredbama članka 3, stavak (1) točka f.) navedenog zakona, kojim je propisano jedno od temeljnih prava potrošača „pravo da bude saslušan i zastupan“; (2) Odredbama članka 33., stavak (1) istog zakona kojim je propisano da su ekonomske usluge od općeg interesa, usluge koje ispunjavaju osnovne potrebe potrošača na tržištu, tj. isporuku energije ( struja, ...) i vode…. (3) Odredbama članka 38. stavak (1). točka h.) zakona, kojim je propisana obveza efikasnog konsultiranja i predstavljanje potrošača u donošenju odluka. Ista obveza ustanovljena je kao jedan od kriterija koji osigurava efikasno pružanje ekonomskih usluga od općeg interesa u korist potrošača; (4) Odredbama članka 38. stavak (1) točka g.) zakona, kojim je propisana obveza transparentnosti financiranja i tarifa za sektor ekonomskih usluga od općeg interesa.

II. Zakon o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 07/02) (1) Odredbama članka 4. (stavak 4.2) točka i.) navedenog Zakona propisana je kao obveza DERK-a zaštita potrošača kojom se osigurava njihov pravedan i ravnopravan tretman. Imajući u vidu navedeno cijenimo značajnim realizaciju datih Preporuka, kako bi se osigurala zaštita prava i ekonomski interes korisnika usluga električne energije.
 

Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH 

      Dragan Doko