Pravila rada

Na osnovu članka 100. stav (6) Zakona o zaštiti potrošača u Bosni Hercegovini (“Službene glasnik BiH, br. 25/06), Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, donosi

 

 

PRAVILA RADA

institucije OMBUDSMANa ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Pravilo 1

Pravila rada Institucije ombudsmana  za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini reguliraju rad Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini u skladu sa člankom 100. točka (6) Zakona za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini.
 

Pravilo 2

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH ima sjedište u Mostaru.

Pravilo 3

Ombudsman će u svom radu:

pružati informacije o pravima i obavezama potrošača i davati podršku udruženjima potrošača u njihovim aktivnostima;

pratiti ili predlagati aktivnosti u vezi s odnosom kompanija - potrošač, kako je regulirano Zakonom o zaštiti potrošača u BiH, propisima koji reguliraju obvezne odnose ili nekim drugim zakonom;

istraživati aktivnosti na tržištu usmjerene prema potrošaču po službenoj dužnosti ili tragom žalbi i koordinirati svoje aktivnosti s entitetskim tržišnim inspekcijama;

donositi odluke i poduzimati druge mjere u slučajevima pritužbi potrošača ili kršenja dobrih poslovnih običaja;

izdavati smjernice ili preporuke o posebnim standardnim uvjetima ili aktivnostima koje se primjenjuju u posebnim sektorima poslovanja ili koje primjenjuje specifični ekonomski operateri;

preporučivati upotrebu određenih uvjeta ugovora u ugovorima koji se koriste u posebnim sektorima poslovanja;

pregovarati s predstavnicima određenih trgovinskih udruženja o modelima ugovora koji se primjenjuju u specifičnim sektorima poslovanja;

predlagati i inicirati rješavanje potrošačkih sporova primjenom mehanizama za alternativno rješavanje sporova;

kontaktirati s Institucijom ombudsmana za ljudska prava u BiH o zajedničkim problemima,  posebno o uslugama od općeg interesa ili javnim uslugama;

predlagati Vijeću za zaštitu potrošača BiH i Vijeću ministara BiH potrebna poboljšanja Zakona o zaštiti potrošača u BiH, te doprinositi usmjeravanju i efikasnosti politike u oblasti zaštite potrošača;

istraživati utjecaj drugih inicijativa organa vlasti na zaštitu potrošača i obavljati druge poslove usko u svezi zaštite potrošača.

Pravilo 4

Na odluke Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH mogu se podnijeti žalbe u mjeri u kojoj ovaj Zakon ili bilo koji drugi relevantni propisi to izričito dozvoljavaju.

Pravilo 5

Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH ovlašten je da:

  1. izdaje instrukcije za prestanak provođenja aktivnosti koje su u suprotnosti s potrošačkom legislativom i da iznosi te instrukcije pred sud;
  1. pokreće postupak pred nadležnim sudom;
  1. pokreće postupak pred nadležnim sudom u slučajevima za naknadu štete nanesene kolektivnom interesu potrošača, u skladu s odredbama ovog Zakona.

Pravilo 6

U obavljanju svojih dužnosti Ombudsman će davati prioritet onim problemima čije je rješavanje od najvećeg značaja za potrošače i neće poduzimati mjere o pitanjima pritužbi potrošača koje su manje važnosti.

Pravilo 7

Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH svake godine podnosi izvještaj o svom radu Vijeću ministara BiH.

Svi izvještaji koje bude podnosio Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, uključujući i godišnje, objavljuju se u «Službenom glasniku BiH».

Pravilo 8

Institucija osigurava obrazac žalbe koji se može, ali i ne mora koristiti. Osoblje Institucije će pružiti pomoć podnosiocu žalbe prilikom popunjavanja iste, ukoliko je to potrebno.

Pravilo 9

Radni jezici Institucije su službeni jezici u Bosni i Hercegovini.

Pravilo 10

Osoblje će se zapošljavati isključivo prema zahtjevima konkretnog radnog mjesta, a u skladu s Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova institucije.

Pravilo 11

Institucija će izdati identifikacijske kartice članovima osoblja, na kojima će biti objašnjena pozicija imaoca iste i generalno ovlaštenje.

Pravilo 12

Žalbe koje se vode pred Institucijom u vrijeme usvajanja ovih Pravila rada razmatrat će se u skladu sa ovim Pravilima.

Pravilo 13

Ova Pravila rada stupaju na snagu danom davanja suglasnosti Vijeća ministara BiH.
 

Broj:12-1/07  Ombudsman za zaštitu

01.06.2007.godine otrošača u BiH
Mostar

Dragan Doko

Vijeće ministara  Bosne i Hercegovine je na 42. sjednici,  održanoj dana 13.03.2008. godine, dalo suglasnost na Prijedlog pravila  rada Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni Hercegovini.