Preporuke u telekomunikacijskom sektoru
28.04.2020.

P R I O P Ć E NJ E


Institucija Ombudsmana po službenoj dužnosti pokrenula je istražne radnje na temelju činjenica predstavljenih u žalbama i upitima potrošača, istraživanja tržišta te osobnih zapažanja prilikom pružanja telekomunikacijskih usluga od strane telekom operatera potrošačima. Nakon poduzetih radnji razvidno je da je, uslijed izvanredne situacije, tj. pandemije virusa COVID 19, te pojačanog pritiska na telekomunikacijsku infrastrukturu zbog ostanka kući, došlo do pada kvalitete usluge pružanja interneta u smislu neosiguravanja ugovorene brzine pružanja usluge. Također, ukazano nam je na nepoštenu i diskriminatornu praksu pojedinih telekom operatera koji odbijaju postojećim korisnicima (kojima je istekao ugovoreni period usluge) ponuditi zaključenje ugovora u skladu sa posebnim akcijskim uvjetima koji se nude „novim“ korisnicima. Ovakvo različito tretiranje korisnika te ograničavanje prava na izbor dovodi „stare“ korisnike u neravnopravni položaj te je suprotno dobroj poslovnoj praksi i logici koja nalaže da se lojalni korisnici dodatno nagrađuju pogodnostima u cilju zahvale i održavanja fer i partnerskog odnosa. 

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini,  po službenoj dužnosti, a u cilju zaštite kolektivnih ekonomskih interesa potrošača i sprječavanja kršenja potrošačkih prava u doba prirodne i druge nesreće izazvane pandemijom virusa COVID-19 u Bosni i Hercegovini, predočava sljedeće :

P R E P O R U K E

u telekomunikacijskom sektoru

1) Preporučuje se telekom operaterima u BiH da osiguraju primjenu osnovnih kriterija u pružanju telekomunikacijskih usluga, a koje se tiču dostupnosti, kontinuiteta, kvalitete i cijene  usluge, kao i jednakosti u pristupu i tretmanu svih potrošača, te informiranju istih.

2) Preporučuje se telekom operaterima BiH striktno poštivanje ugovorne cijene i nivoa kvalitete usluge, posebno u brzini interneta, bez dodatnog uvjetovanja i ograničenja.

3) Preporučuje se telekom operaterima BiH striktno poštivanje odredbi Zakona zaštiti potrošača kojima se štite prava potrošača, kao ugovorne strane u ugovorima o pružanju telekomunikacijske usluge, sa posebnim osvrtom na pravo potrošača na izbor korištenja/nekorištenja usluge kod eventualne izmjene ugovornih odredbi na štetu potrošača, na smanjenje cijene proporcionalno smanjenju kvalitete usluge kao i na pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora, bez plaćanja pretplate na ostatak obveznog ugovorenog perioda.

4) Preporučuje se prestanak diskriminatorne i nepoštene poslovne prakse kojom se postojeći korisnici stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na nove korisnike u smislu nejednakih uvjeta za zaključivanje istih ugovora o pružanju usluga.

Preporuke su dostavljene:

  • BH Telekomu d.d. Sarajevo

  • Telekomu Srpske a.d. Banja Luka (m:tel)

  • Hrvatskim telekomunikacijama d.d. Mostar (HT) te

  • „Telemach” Društvu za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo

  • Ostalim TK operaterima (koji nemaju značajnu tržišnu snagu)

  • Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine.
Preporuke IOZZPUBiH u telekomunikacijskom sektoru.pdf


Preporuke u telekomunikacijskom sektoru.pdf