Preporuke u sektoru bankarskih usluga
03.04.2020.

1. Preporučuje se Agenciji za bankarstvo FBiH i Agenciji za bankarstvo RS da preispitaju pravnu osnovanost odluke kojom se bankama daje mogućnost vlastite procjene koji klijenti bi imali mogućnost korištenja moratorija;

2. Preporučuje se Agenciji za bankarstvo FBiH i Agenciji za bankarstvo RS da donesu Odluku o obveznom moratoriju;

3. Obvezuju se Agencija za bankarstvo FBiH i Agencija za bankarstvo RS da što prije obavijeste Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH o poduzetim aktivnostima po izdanim preporukama.O b r a z l o ž e nj e


Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH smatra da je, obzirom na proglašeno stanje prirodne i druge nesreće, neophodno voditi računa o zaštiti ekonomskih interesa potrošača kao najugroženije kategorije, sve do stabilizacije stanja, a minimalno 3 mjeseca.

Posebno je zabrinjavajuće to što su Agencija za bankarstvo FBiH i Agencija za bankarstvo RS donošenjem ovakve odluke stavile poslovne interese banaka ispred stavova entitetskih Vlada, a samim tim i interesa građana – potrošača, korisnika usluga, čiji je proračun oštećen mjerama poduzetim uslijed pandemije korona virusa.

Mišljenja smo da banke trebaju uvesti potpuni moratorij na otplatu kredita i leasinga za sve fizičke osobe koje to žele, minimalno na tri mjeseca.

Takva praksa bi jednim dijelom zaštitila najugroženije skupine, a i dalje ne bi ugrozila likvidnost banaka.

Banke bi trebale biti servis građanima, kao i biti podrška istim u prevazilaženju posljedica nastalih širenjem koronavirusa.CIJELA PREPORUKA (PDF)