U sklopu Projekta  zaštite prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini, koji provodi USAID  u saradnji sa  Institutom  za intelektualno  vlasništvo BiH,  održana je prezentacija pod nazivom  ''Kreiranje efektivnog i funkcionalnog sistema intelektualnog vlasništva u BiH''.

Dobar sistem funkcioniranja intelektualnog vlasništva u BiH osigurava i jedno od osnovnih prava potrošača – pravo na sigurnost proizvoda i usluga i zaštitu života i zdravlja.

 

U organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije BiH, održano je predavanje na temu prava potrošača i prava na privatnost u okviru EU. Predavanje je održao prof. Ian Walden, profesor informacionog i komunikacionog prava Univerziteta u Londonu.

Ova oblast je u domaćem zakonodavstvu regulisana  Zakonom o zaštiti potrošača  (''Službeni glasnik BiH'' br.25/06) i Zakonom o komunikacijama (''Službeni glasnik BiH'' br.31/03).

Povodom  obilježavanja Svjetskog dana statistike  u organizaciji Agencije za statistiku BiH, u Sarajevu je 15.10.2010. godine održana tematska konferencija pod nazivom ''Statistika potrošačkih cijena u BiH''.

Prisutstvo predstavnika nositelja zaštite potrošača, među njima i Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, ima za cilj  pravilno korištenje statističkih podataka i jačanje povjerenja u zvaničnu statistiku.

Prema Zakonu o statistici (Službeni glasnik BiH, br.34/02) Agencija za statistiku  BiH na jedinstven način izrađuje i objavljuje službene statističke podatke o kretanjima potrošačkih cijena u BiH, redovito, počevši od 2007. godine a na osnovu parcijalno prikupljenih podataka od entitetskih zavoda za statistiku i ekspozituri Brčko distrikt BiH.

 

Javna rasprava na temu "Zakon o zabrani diskriminacije – izazovi u implementaciji – godinu dana poslije" održana je u organizaciji  Udruženja "Vaša prava BiH" dana 25.10.2010 godine u Mostaru, Hotel Bristol.
 

Naime, u BiH je prije godinu dana (23.07.2009. godine) donesen Zakon o zabrani diskriminacije kojim je uspostavljen okvir za ostvarivanje prava svih osoba u BiH kao i sistem zaštite od diskriminacije. Mogućnosti koje je Zakon ponudio su izuzetne uz poseban osvrt na korištenje sudskih procedura za dokazivanje raznih oblika diskriminacije kojima je pojedinac izložen. Upravo je implementacija navedenog Zakona te njegova primjena u praksi sa svim prednostima i nedostacima koje isti nudi bila predmetom održane javne rasprave.

Stranice