(Sarajevo, 15. april 2011.) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTVBiH) organizovalo je 13. aprila 2011. godine konferenciju pod nazivom „Smanjenje broja neriješenih predmeta u izvršnom postupku u BiH – prijedlozi za unapređenje zakonskog okvira“. 
Konferencija je održana u Sarajevu, a, između ostalih, na njoj su prisustvovali federalni i određeni broj kantonalnih ministara pravde, predsjednici najvećih prvostepenih sudova, predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH i Institucije Ombudsmana za zaštitu potrošača BiH, predstavnici Udruženje banaka BiH, predstavnici entitetskih notarskih komora, predstavnici komunalnih preduzeća iz FBiH i RS-a, predstavnik Radio-televizije Republike Srpske i predsjednik Odbora JRT sistema BiH, predstavnici nevladinog sektora te predstavnici međunarodne zajednice i donatora.

U organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK) i Europske unije koja provodi projekt ''Podrška izgradnje kapaciteta Regulatorne agencije za komunikacije i harmonizacije zakonskog okvira za telekomunikacije sa pravnom stečevinom EU'', u Sarajevu je održan seminar o zaštiti potrošača u virtualnom svijetu i ulozi državnog regulatora i operatera kod pojave krivičnih djela u cyberspace-u.

Tematska predavanja su održali Sekretar za pravosuđe i unutarnje poslove i reformu javne uprave Izaslanstva EU u BiH Maria Ferrar-Hockley i profesor informacijskog i komunikacijskog prava sa sveučilišta Qvin Mery u Londonu Ian Walden.

Vezano za informaciju objavljenu u medijima kako je u Njemačkoj više od tisuću farmi  zatvoreno zbog uporabe hrane za životinje koja je sadržavala nedozvoljenu količinu dioksina,  Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH  kontaktirala je Agenciju za sigurnost hrane BiH.

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je imala priliku neposredno upoznati dostignuća i doživjeti pozitivne reakcije pacijenata-potrošača na Odjelu za kardiokirurgiju Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru, a što je prezentirano u dokumentarnom filmu u produkciji Udruženja građana ''Futura'' Mostar, dana 20.12.2010.godine.

Dana 19.11.2010 godine  u Banja Luci, u organizaciji Udruženje banaka BiH održan je redovni godišnji sastanak Banke i financijske institucije u BiH na temu ''Aktualna problematika bankarskog sektora u BiH''

Unutar navedene teme raspravljalo  se o profitabilnosti bankarskog sektora, Bazel II i Bazel III, Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma, Zakonu o zaštiti potrošača u BiH, funkcioniranju platnog prometa i prinudnoj naplati, zaključcima sa sastanaka iz prethodne četiri godine.

Stranice