Predavanje IOZZPUBiH na Pravnom fakultetu u Mostaru

Na poziv Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru predstavnici Institucije Ombudsmana su dana 11.05.2015. godine održali predavanje studentima 5. godine, na temu ''Informiranje potrošača'' Cilj predavanja je bio upoznati studente sa propisima iz oblasti zaštite potrošača, značaju informiranja potrošača o njihovim pravima te načinu ostvarivanja zaštite prava koja im pripadaju na osnovu važećeg propisa. Zaštitu potrošača čini niz mjera kojima se štite osnovna prava i interesi potrošača, fizičkih lica, koji kupuju, stječu ili koriste proizvode ili usluge za svoje osobne potrebe i potrebe svog domaćinstva. Jedna od tih mjera uključuje informiranje potrošača o njihovim pravima. Nesumnjivo je da se trebaju štititi i poštivati prava potrošača, no i sami potrošači trebaju biti informirani o svojim pravima kao i načinu ostvarivanja istih. Zakon o zaštiti potrošača u BiH na sistemski način uređuje zaštitu osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu, u svrhe koje nisu namijenjene njihovoj poslovnoj, a ni poduzetničkoj djelatnosti.

Pored navedenog zakona postoji čitav niz propisa koji se na direktan ili indirektan način odnose na oblast zaštite potrošača. Kako bi se osigurala što kvalitetnija realizacija politike zaštite potrošača, neophodno je uključenje niza subjekata koji su odgovorni za njeno provođenje. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, kao bitan subjekt odgovoran za zaštitu potrošača, je nezavisna institucija uspostavljena 2007. godine, s ciljem promocije dobrog i učinkovitog provođenja politike zaštite potrošača u BiH. Kroz prezentaciju, studenti su upoznati sa najznačajnijim aktivnostima ombudsmana, obvezama i ovlaštenjima, sa posebnim osvrtom na mjere kojima se osigurava kolektivna zaštita potrošača. Ukazano je na brojna kršenja potrošačkih prava, posebno u sektoru ekonomskih usluga od općeg interesa, zatim u financijskom sektoru, kao i u sektoru trgovine. Potrošačka prava najviše krše komunalna poduzeća, telekom operateri, banke i trgovci. Potrošači trebaju blagovremeno reagirati kada smatraju da je povrijeđeno neko od njihovih prava. Osnovni pravni instrument kojim bi potrošač mogao ostvariti zaštitu svojih prava je pisani prigovor, koji podnosi prekršitelju prava. Potrošač ima pravo i na sudsku zaštitu svojih prava. Zaključak: Dobro informiran potrošač je ujedno i zaštićen potrošač. Obrazovani potrošači doprinose kvalitetnijem funkcioniranju tržišta.