Implementirane Preporuke IOZZPUBiH o ukidanju i prestanku primjene Odluke o visini stavova KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.

Implementirane Preporuke IOZZPUBiH o ukidanju i prestanku primjene Odluke o visini stavova KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.  broj: 02-05-20105-2/17 od 31.05.2017.godine

 

Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, kao zaštitnik kolektivnih prava i interesa potrošača, u ime istih zahvaljuje Vladi Kantona Sarajevo što je preduzela sve neophodne aktivnosti  po izdatim Preporukama ombudsmana od 20.06.2017. godine i poništila  Odluku o visini tarifnih stavova za davaoca usluge KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo od 31.05.2017. godine.  Sporna odluka objavljena je u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 22/17. i odnosila se na povećanje cijene prirodnog gasa, odnosno visinu tarifnih stavova, koje su se trebale primjenjivati retroaktivno od dana 01.04.2017. godine.

 

Ombudsman cijeni značajnim realizaciju danih Preporuka, posebno što u konkretnom slučaju dane preporuke predstavljaju preventivnu mjeru, kojom se osigurava ekonomski interes i prava potrošača kolektivno.

 

Ujedno, implementacija Preporuka je potvrda da je ispoštivan kriterij konzultiranja i predstavljanja potrošača u donošenju odluka, a što je garancija za učinkovito pružanje ekonomskih usluga od općeg interesa, u koju spada i isporuka grijanja.