Preporuke o konzultiranju predstavnika potrošača u postupku određivanja novih tarifa za usluge prijenosa električne energije

Nakon saznanja da je ''Elektroprenos BiH'' Državnoj regulatornoj agenciji za električnu energiju uputio zahtjev za izmjenu tarife za usluge prijenosa električne energije, Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH je po službenoj dužnosti donio Preporuke o konzultiranju predstavnika potrošača u postupku određivanja novih tarifa za usluge prijenosa električne energije. Preporuke su upućene Elektroprenosu BiH i Državnoj regulatornoj agenciji za električnu energiju, a razlog za donošenje istih je osiguranje kriterija efikasnog konzultiranja i predstavljanja potrošača u donošenju odluka, kako je to propisano člankom 38. Zakona o zaštiti potrošača u BiH. Elektroprenosu BiH je preporučeno da po hitnom postupku razmotri opravdanost zahtjeva za određivanje novih tarifa za usluge prijenosa električne energije, posebno u dijelu koji bi za rezultat imao povećanje cijene električne energije za potrošače iz kategorije domaćinstva. Istovremeno je Državnoj regulatornoj agenciji za električnu energiju preporučeno da prethodno upozna predstavnike potrošača sa prijedlogom zahtjeva Eklektroprenosa za određivanje novih tarifa za usluge prijenosa električne energije, pribavi mišljenje i stav potrošača i isto uzme u razmatranje u postupku donošenja odluke, kao i da tijekom cijelog postupka osigura efikasno konzultiranje i predstavljanje potrošača. Ombudsman cijeni značajnim donošenje i realizaciju danih Preporuka, kako bi se osigurala kolektivna zaštita prava i ekonomskih interesa potrošača-korisnika usluga električne energije.