Ombdusman za zaštitu potrošača odgovorio na upit oko zakonitosti modela plaćanja RTV takse

Na upit vezan za novi model plaćanja RTV takse Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača BiH kazala je da ostaje pri stajalištu iznesenom u posebnom izvještaju u vezi novog modela naplate RTV takse, neosporavajući pri tom taksu kao zakonsku obavezu na rtv prijemnik i insistirajući na zaštiti javnog interesa i jednakom tretmanu svih potrošača.

U konkretnom slučaju potrebni kriteriji iz Zakona o zaštiti potrošača u BiH nisu ispoštovani. Odredbe Općih uslova za isporuku električne energije tiču se isporuke isključivo električne energije.

Evidentno je da se potrošaču nameće nova obaveza izvan dometa zaključenog ugovora sa isporučiocem usluge električne energije. Kao pravni osnov takvog postupanja, JP EP BiH se poziva na ugovor o poslovnoj saradnji o naplati RTV takse sa Radio-televizijom BiH i Radio-televizijom Federacije BiH.

Članom 17. Zakona o javnom radio televizijskom sistemu BiH, propisano je da je svako domaćinstvo i pravno lice na teritoriji BiH, koje posjeduje radio ili televizijski prijemnik, dužno plaćati mjesečnu taksu za posjedovanje prijemnika.

Također, u članu 18. istog Zakona propisano je da način naplate RTV takse utvrđuje i uspostavlja Odbor JRTS. Prema istom članu naplatu RTV takse mogu vršiti javni RTV servisi putem vlastitih službi ili taj posao mogu povjeriti drugim pravnim licima, ali samo uz prethodnu odluku Odbora sistema javnih servisa.

Obzirom da ne postoji odluka Odbora sistema kojom bi se omogućilo da posao naplate RTV takse u skladu sa članom 18.  Zakona o javnom radio televizijskom sistemu BiH vrši drugo pravno lice, pa tako ni JP EP BiH, upitno je pozivanje JP EP BiH na ugovorni odnos sa ove dvije medijske kuće, kao dijela JRTS, odnosno naplata taksi putem računa za električnu  energiju nema uporište u Zakonu o javnom radio televiziskom sistemu, niti Općim uslovima.

Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH razmatra buduće aktivnosti u pravcu ujednačavanja prava svih potrošača na koje se naplata RTV takse odnosi, o čemu će potrošači biti informisani putem službene stranice IOZP u BiH, kao i na drugi prikladan način.