Implementirane Preporuke IOZZPUBiH o konzultiranju predstavnika potrošača u postupku određivanja novih tarifa za usluge prijenosa električne energije

Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, kao zaštitnik kolektivnih prava i interesa potrošača, u ime istih zahvaljuje Državnoj regulatornoj agenciji za električnu energiju (DERK), što je u postupku određivanja novih tarifa za usluge prijenosa električne energije u potpunosti implementirala Preporuke ombudsmana od 27. travnja 2015. godine.

Istovremeno, Ombudsman pozdravlja Odluku Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) o tarifi za prijenos električne energije, prema kojoj se prosječna prijenosna mrežarina zadržava na dosadašnjem nivou od 0,889 feninga po kWh.
Ista Odluka neće utjecati na promjenu cijena električne energije koje plaćaju krajnji kupci.

Ombudsman cijeni značajnim realizaciju danih Preporuka, posebno što u konkretnom slučaju dane preporuke predstavljaju preventivnu mjeru, kojom se osigurava ekonomski interes i prava potrošača kolektivno.
Ujedno, implementacija Preporuka je potvrda da je ispoštivan kriterij konzultiranja i predstavljanja potrošača u donošenju odluka, a što je garancija za učinkovito pružanje ekonomskih usluga od općeg interesa, u koju spada i električna energija.